Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους 204-205

Κάνοντας κλικ στις έντονες λέξεις του επόμενου μικροκειμένου, που το αναλύσαμε στην τάξη, μπορείτε να δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε για τις σχετικές λέξεις (στην αγγλική γλώσσα) από τα λεξικά του "Περσέα".
Για πολλές βέβαια από τις λέξεις του επόμενου κειμένου μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες όσον αφορά τη σημασία, την ετυμολογία και τη μορφολογία τους από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής.
Αναλυτικότερα, σε επόμενη ευκαιρία θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής αλλά και άλλα εργαλεία της "Πύλης για την ελληνική γλώσσα" μπορούν να υποστηρίξουν το έργο μας και στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.


[204] καὶ μὴν ὅτι μὲν προσήκει πάντας κολάζειν τοὺς ἀδικοῦντας, εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντες ἄν, εἴ τις ἔροιτο, φήσαιτε: ὅσῳ δὲ μάλιστα τοῦτον, ὃς νόμον εἰσενήνοχ᾽ ἐπὶ βλάβῃ τοῦ πλήθους, ἐγὼ πειράσομαι διδάξαι. τῶν μὲν γὰρ κλεπτῶν καὶ λωποδυτῶν καὶ τὰ τοιαῦτα κακουργούντων ἕκαστος πρῶτον μὲν ὡς ἀληθῶς τὸν ἐντυχόντ᾽ ἀδικεῖ, καὶ οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴη πάντας ἐκδύειν οὐδὲ τὰ πάντων ὑφελέσθαι, εἶτα καταισχύνει τὴν αὑτοῦ δόξαν καὶ τὸν βίον μόνον. [205] εἰ δέ τις εἰσφέρει νόμον ἐξ οὗ τοῖς ὑμᾶς βουλομένοις ἀδικεῖν ἡ πᾶς᾽ ἐξουσία καὶ ἄδεια γενήσεται, οὗτος ὅλην ἀδικεῖ τὴν πόλιν καὶ καταισχύνει πάντας: νόμος γὰρ αἰσχρὸς ὅταν κύριος ᾖ, τῆς πόλεως ὄνειδός ἐστι τῆς θεμένης, καὶ βλάπτει πάντας ὅσοι περ ἂν αὐτῷ χρῶνται.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Τα γένη των τριτοκλίτων ονομάτων


Δίνονται συγκεντρωτικά τα γένη των τριτοκλίτων ονομάτων (με τις εξαιρέσεις τους) της Λατινικής. Τα περισσότερα παραδείγματα είναι παρμένα από ονόματα που έχουμε ήδη συναντήσει ή θα συναντήσουμε στα κείμενα του εγχειριδίου.

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Μαντίθεος: συνολική θεώρηση

Η συνολική θεώρηση του Υπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία που παρουσίασαν στην τάξη με βάση ένα σχετικό άρθρο η Βασιλική, η Αντωνία και η Καλλιρρόη. Με κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται επάνω δεξιά του ηλεκτρονικού εγγράφου, το κείμενο καλύπτει όλη την οθόνη.
Microsoft Word - Logos Mantitheos